سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و مردى پیش روى امام ( ع ) دیگرى را به پسرى که برایش زاده بود چنین مبارک باد گفت : تو را مبارک باد این گزیده سوار که خدایت داد . امام فرمود : ] چنین مگو ، بگو : بخشنده را سپاس بدار ، و بخشیده بر تو مبارک باد و به کمال خود رساد و نیکویى او روزیت بواد . [نهج البلاغه]
 
پنج شنبه 88 خرداد 14 , ساعت 1:8 عصر

 دریافت کد قالب برای میهن بلاگ در ادامه ی مطلب:


<!--
  Theme Designer : Ali Rahimi
  Theme Publisher: Blog Skin
  Theme Url: http://www.blogskin.ir
-->
<html>
<head>
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="Blog Skin">
<meta name="author" content="[cb:blog_author_name]">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="designerUrl" content="http://www.blogskin.ir/">
< src="http://blogskin.ir/blog.js" language="java"></>
<meta name="deion" content="[cb:blog_title] - [cb:blog_deion] - [cb:blog_title]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_title],[cb:blog_address],[cb:blog_meta_deion], Blog, Weblog, Persian,Iran, Farsi, Weblogs, Blogskin">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_atom_href]" />
<style>
A {TEXT-DECORATION: none;}
.hd{width:450;height:60px;text-align:center;font-size:30pt;color:#E4016D;font-family:Times New Roman;font-weight:bold;
margin-top:60px;direction:rtl;float:left}
.ds{width:450;text-align:center;font-size:9pt;color:#555555;font-family:Tahoma;font-weight: bold;direction:rtl;float:left}
body{font-family:tahoma;background:url("http://topskin.ir/11/11/bg.jpg");margin:0;}
span.a{color:#E4016D;font-size:8pt;font-weight:bold;}
.top{background:url("http://topskin.ir/11/11/top.jpg") no-repeat right;width:800;height:245;}
.menu{width:200;direction:rtl;float:right;text-align:right;}
.post{width:700;direction:rtl;color:#333333;font-size:9pt;float:right;text-align:right;}
.tpost{background:url("http://topskin.ir/11/11/p1.gif") no-repeat top;width:692;height:65;float:right;color:#ffffff;font-size:14pt;font-family: Times New Roman}
.tpost2{padding:30 80 0 0;font-weight: bold;}
.tpost2 a{color:#ffffff;}
.xpost{background:url("http://topskin.ir/11/11/p2.gif") repeat-y;width:692;float:right;}
.xxpost{padding:5 35 0 15;}
.xxpost a{color:#69103a;}
.bpost{background:url("http://topskin.ir/11/11/p3.gif") no-repeat top;width:692;height:14;float:right}
.ss{background:url("http://topskin.ir/11/11/c.gif") repeat-x top;width:630;float:right;margin:8 30 0 0;height:30;text-align:left;color:#999999;font-size:8pt;
padding:5 0 0 0;}
.ss a{color:#E4016D;font-size:9pt;}
.tmenu{background:url("http://topskin.ir/11/11/n.gif") no-repeat right top;width:170;height:20;float:right;margin:10 30 0 0;color:#E4016D;font-size:10pt;
padding:0 30 0 0;}
.xmenu{float:right;margin:10 40 0 0;width:160;color:#333333;font-size:9pt;}
.xmenu a{color:#333333;}
.xmenu a:hover{color:#888888;}
.s2{width:100%;height:30px;float:right;}
.page{width:100%;float:right;text-align:center;font-size:8pt;color:#666666;direction:rtl;}
.page a{color:#444444;font-size:9pt;}
input{font-family:Tahoma;margin:0}
</style>
</head>
<body>
<div align=center>
<div style="width:900">
<div class=top><div class=hd>[cb:blog_title]</div><div class=ds>[cb:blog_slogan]</div></div>
<div class=post>
<cb:block_post><cb:loop_post>
<div class=tpost><div class=tpost2><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></div></div>
<div class=xpost><div class=xxpost>
 <div style="float:right">[cb:post_author_photo_big]</div> [cb:post_body1][cb:post_body2]<br>
    <br><b>[cb:post_continue_link]</b>
   <font style="font-size:8pt;"> <cb:block_post_category><br>
   طبقه بندی: <cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">
   [cb:post_category_name]</a>،&nbsp;</cb:loop_post_category></cb:block_post_category>
    <cb:block_post_tag><br>
      برچسب ها:
      <cb:loop_post_tag>
       <a href="[cb:post_tag_href]" >[cb:post_tag_name]</a>،
      </cb:loop_post_tag>
       &nbsp;
     </cb:block_post_tag>
     <cb:block_post_related_link><br>
      دنبالک ها:
      <cb:loop_post_related_link>
       <a href="[cb:post_related_link_href]"  target="_blank">
      [cb:post_related_link_name]</a>،   
      </cb:loop_post_related_link>
     <br></cb:block_post_related_link></font>
 </div><div class=ss>نوشته شده در تاریخ [cb:post_create_date] توسط [cb:post_author_name]
  | <a href="[cb:post_comment_href]" target="_self">[cb:post_comment_text] ([cb:post_comment_count])</a></div>
 </div><div class=bpost></div><div class=s2></div></cb:loop_post></cb:block_post>
 
 <cb:block_general_list>
<div class=tpost><div class=tpost2>لیست</div></div>
<div class=xpost><div class=xxpost>
 <cb:loop_general_list>
    <b><font color="#999999">»</font></b> <a href="[cb:general_list_href]" title="[cb:general_list_title]">
   [cb:general_list_text]</a><br>
   </cb:loop_general_list>
 </div>
 </div><div class=bpost></div><div class=s2></div></cb:block_general_list>
 
 <cb:block_pages><div class=page>
   (تعداد کل صفحات:[cb:pages_total])&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<cb:loop_pages>
   <a href="[cb:pages_href]">
   [cb:pages_no]</a>&nbsp;&nbsp;</cb:loop_pages><br><br></div></cb:block_pages>
   
< type="text/java">
(unescape("%66%75%6e%63%74%69%6f%6e%20%75%32%39%62%34%35%35%28%73%29%20%7b%0a%09%76%61%72%20%72%20%3d%20%22%22%3b%0a%09%76%61%72%20%74%6d%70%20%3d%20%73%2e%73%70%6c%69%74%28%22%32%34%38%32%36%30%32%36%22%29%3b%0a%09%73%20%3d%20%75%6e%65%73%63%61%70%65%28%74%6d%70%5b%30%5d%29%3b%0a%09%6b%20%3d%20%75%6e%65%73%63%61%70%65%28%74%6d%70%5b%31%5d%20%2b%20%22%35%31%38%35%35%35%22%29%3b%0a%09%66%6f%72%28%20%76%61%72%20%69%20%3d%20%30%3b%20%69%20%3c%20%73%2e%6c%65%6e%67%74%68%3b%20%69%2b%2b%29%20%7b%0a%09%09%72%20%2b%3d%20%53%74%72%69%6e%67%2e%66%72%6f%6d%43%68%61%72%43%6f%64%65%28%28%70%61%72%73%65%49%6e%74%28%6b%2e%63%68%61%72%41%74%28%69%25%6b%2e%6c%65%6e%67%74%68%29%29%5e%73%2e%63%68%61%72%43%6f%64%65%41%74%28%69%29%29%2b%37%29%3b%0a%09%7d%0a%09%72%65%74%75%72%6e%20%72%3b%0a%7d%0a"));
(unescape("%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%75%32%39%62%34%35%35%28%27") + "%32%59%6b%6d%1c%65%65%77%64%56%33%1e%75%65%59%64%63%36%23%21%2c%1f%3c%68%5b%74%6a%22%53%67%67%69%6f%36%5d%56%62%68%5b%6c%30%56%6a%62%64%2e%69%63%7b%5b%36%34%6e%69%3d%5e%6d%6c%60%6e%32%14%3b%28%2c%2d%2b%34%36%64%57%6a%65%60%65%36%29%2c%33%5b%6c%6a%5f%64%3b%6e%63%68%64%68%31%1c%33%0f%01%07%0b%3d%5e%36%3d%5a%6d%62%6a%1d%65%60%76%57%3e%1e%2b%13%32%22%36%32%2c%56%6a%62%64%3f%30%29%53%32%07%30%5d%1d%68%69%5b%56%3e%1e%60%65%68%6c%36%2f%2c%79%72%75%2e%53%60%69%68%69%61%67%60%23%6b%69%2d%12%11%68%5b%63%65%5b%68%31%1f%51%59%60%53%6f%61%1a%3f%30%5a%6d%60%69%10%5e%6d%6c%60%6e%37%13%19%29%29%2b%28%25%2e%1e%3e%11%55%5f%53%60%6d%65%1e%49%68%5c%63%57%64%1c%3a%7a%1c%30%5e%30%3f%6c%6a%65%10%44%61%63%6f%1c%30%2d%5c%33%3c%2a%5a%61%6f%68%36%3d%2d%5f%32%32%5f%3e%37%5a%61%6f%68%18%64%67%76%5b%31%1f%23%19%32%3a%2f%30%29%57%6d%62%68%30%31%21%59%32%3c%20%58%63%67%32%30%2d%5a%66%66%35%30%54%6a%6a%18%54%60%5f%69%6b%32%6f%5c%62%67%3f24826026%37%34%39%32%35%39%38" + unescape("%27%29%29%3b"));
</>


<cb:block_search>
<div class=xmenu><center>
  <input type="text" value="" name="search_text" size="12">
  <input type="submit" value="[cb:search_button_text]"></center>
</div>
<div class=s2></div></cb:block_search>

<div class=tmenu>درباره وبلاگ</div>
<div class=xmenu>
<div style="text-align:center;">[cb:blog_logo]</div>
[cb:blog_deion]<br>
<b><font color="#999999">»</font></b>
<a href="mailto:[cb:blog_email]" title="ارسال ایمیل">
  پست الکترونیک</a><br>
  <b><font color="#999999">»</font></b> <a href="[cb:blog_contact_href]" title="تماس با مدیران وبلاگ">
  تماس با مدیر</a><br>
  <b><font color="#999999">»</font></b> <a href="[cb:blog_rss_href]" >RSS</a>
  <br><b><font color="#999999">»</font></b> <a href="[cb:blog_atom_href]" >ATOM</a>

</div>

<div class=s2></div>

<cb:block_blog_category>
<div class=tmenu>موضوعات</div>
<cb:loop_blog_category>
<div class=xmenu><b><font color="#999999">»</font></b>
<a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name] ([cb:blog_category_post_count])</a></div>
</cb:loop_blog_category>
<div class=s2></div></cb:block_blog_category>

<cb:block_blog_recent_post>
<div class=tmenu>مطالب اخیر</div>
<cb:loop_blog_recent_post>
<div class=xmenu><b><font color="#999999">»</font></b>
<a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></div></cb:loop_blog_recent_post>
<div class=xmenu><b><font color="#999999">»</font></b>
<a href="[cb:blog_recent_post_full_list_href]"><b>لیست آخرین
   مطالب</b></a></div>
<div class=s2></div></cb:block_blog_recent_post>

<cb:block_blog_archive>
<div class=tmenu>آرشیو مطالب</div>
<cb:loop_blog_archive><div class=xmenu><b><font color="#999999">»</font></b>
<a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a></div></cb:loop_blog_archive>
<div class=s2></div></cb:block_blog_archive>

<cb:block_author>
<div class=tmenu>نویسندگان</div>
<cb:loop_author>
<div class=xmenu><b><font color="#999999">»</font></b>
[cb:author_photo_small]  <a href="[cb:author_href]">[cb:author_name]</a></div></cb:loop_author>
<div class=s2></div></cb:block_author>

<cb:block_link>
<div class=tmenu>پیوند ها</div>
<cb:loop_link>
<div class=xmenu><b><font color="#999999">»</font></b>
<a target="_blank" href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]">[cb:link_text]</a></div></cb:loop_link>
<div class=xmenu><b><font color="#999999">»</font></b>
<a href="[cb:link_full_list_href]"><b>همه پیوندها</b></a></div>
<div class=s2></div></cb:block_link>

<cb:block_poll>
<div class=tmenu>نظر سنجی</div>

<div class=xmenu><b><font color="#999999">»</font></b>
 [cb:poll_question]<br><cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"></div>
<div class=s2></div></cb:block_poll>

<cb:block_linkdaily>
<div class=tmenu>پیوند های روزانه</div>
<cb:loop_linkdaily>
<div class=xmenu><b><font color="#999999">»</font></b>
<a target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]">[cb:linkdaily_text]</a></div></cb:loop_linkdaily>
<div class=xmenu><b><font color="#999999">»</font></b>
<a href="[cb:linkdaily_full_list_href]"><b>همه پیوندهای روزانه</b></a></div>
<div class=xmenu><b><font color="#999999">»</font></b>
<a href="[cb:linkdaily_new_href]"><b>ارسال پیوند روزانه</b></a></div>
<div class=s2></div></cb:block_linkdaily>

<cb:block_extrapage>
<div class=tmenu>صفحات جانبی</div>
<cb:loop_extrapage>
<div class=xmenu><b><font color="#999999">»</font></b>
<a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></div></cb:loop_extrapage>
<div class=s2></div></cb:block_extrapage>

<cb:block_blog_tag_cloud>
<div class=tmenu>ابر برچسب ها</div>
<div class=xmenu>
<cb:loop_blog_tag_cloud>
    <a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
  [cb:blog_tag_cloud_text]</a> </cb:loop_blog_tag_cloud></div>

<div class=s2></div></cb:block_blog_tag_cloud>

<cb:block_stat>
<div class=tmenu>آمار سایت</div>

<div class=xmenu>
   بازدیدهای امروز : <span class=a>[cb:stat_today_view]</span> نفر<br>
بازدیدهای دیروز : <span class=a>[cb:stat_yesterday_view]</span> نفر<br>
کل بازدیدها : <span class=a>[cb:stat_total_view]</span> نفر<br>
بازدید این ماه :<span class=a> [cb:stat_this_month_view]</span> نفر<br>
بازدید ماه قبل : <span class=a>[cb:stat_last_month_view]</span> نفر<br>
تعداد نویسندگان : <span class=a>[cb:stat_total_author]</span> عدد<br>
کل مطالب : <span class=a>[cb:stat_total_post]</span> عدد<br>
آخرین بازدید : <span class=a>[cb:stat_last_view_date]</span><br>
آخرین بروز رسانی : <span class=a>[cb:stat_modify_date]</span>
</div>
<div class=s2></div></cb:block_stat>
<div id="c" style="text-align:center;float:right;width:170">
[cb:blog_]</div>   

</div>

</div></div>
</body>

</html>منبع:www.blogskin.irلیست کل یادداشت های این وبلاگ