شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

مرتضي -2

مرتضي -2
همچنين در اين بازي سعي شده تا ايرانيان باستان را افرادي وحشي و بت پرست نشان بدهند
مرتضي -2
غول آخر بازي نيز که موجودي کريح الچهره ميباشد به زبان فارسي تکلم ميکند.
مرتضي -2
اين در حالي است که قهرمان اصلي داستان که همان پسر پادشاه ايران ميباشد دراي چهره اي غربي است و به زبان انگليسي صحبت ميکند .
مرتضي -2
اما از همه دردناک تر نام گذاري جن هاي بازي با اسامي همچون زهرا و مرضيه ميباشد
مرتضي -2
در قسمتي ديگري از اين بازي ميان پرچم اهريمن کلمه ي مقدس علي نوشته شده است .
مرتضي -2
اين اسامي تاثير خود را بر ذهن مخاطب غربي خواهد گذاشت بدين گونه که در زماني که منجي آخرالزمان ظهور خواهد کرد و خواهد گفت که من مهدي فاطمه هستم ، فرد غربي با شنيدن اين اسامي به ياد اهريمن خواهد افتاد ، و اين عمل تنها يکي از صدها فتنه ي غربي ها در جهت مبارزه با امام دوازدهم ميباشد .
ساعت ویکتوریا
مرتضي -2
رتبه 93
2 برگزیده
1676 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مرتضي -2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top